Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η  εταιρεία  IDEC  AE  διασφαλίζει την  προστασία  προσωπικών  δεδομένων  οποιουδήποτε φυσικού προσώπου για τους οποίους επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση αναγνωρίζονται, και υπό πιθανούς περιορισμούς που θέτει η νομοθεσία, στα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων τα δικαιώματα στην πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, στην ενημέρωση για τη φύση και το σκοπό της επεξεργασίας τους, στη διόρθωση ανακριβών, νέων ή ελλιπών δεδομένων, στη διαγραφή, στον περιορισμό της επεξεργασίας, στη φορητότητα, στην εναντίωση και στην κατάρτιση ατομικού προφίλ με αυτοματοποιημένα μέσα. Κάθε φυσικό πρόσωπο, του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε οποιαδήποτε επεξεργασία από την IDEC AE μπορεί να έχει άμεση επαφή με τη διοίκηση της εταιρείας, ώστε να επιλυθεί οποιαδήποτε απορία ή διαφωνία. Η IDEC AE ενδιαφέρεται για τα άτομα και όχι για τα προσωπικά τους δεδομένα. Εργαζόμενοι, πελάτες και οποιοιδήποτε συνεργάτες μας είναι πολύ παραπάνω από πληροφορίες και αριθμοί: Είναι μέλη της ομάδας μας.

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Στον ευρωπαϊκό κανονισμό 2016/679 (GDPR), για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ορίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ως το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ως εκτελών την επεξεργασία ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας. Η IDEC συλλέγει από τους συμμετέχοντες δεδομένα με τον εξής τρόπο: Αν εγγραφείτε σε κάποια εκδήλωση ως συμμετέχων/συμμετέχουσα ή χρησιμοποιήσετε τις ψηφιακές υπηρεσίες μας, τότε η εταιρεία μας θα διατηρήσει τα στοιχεία που θα υποβάλλετε κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής Φόρμας Εγγραφής.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για τη συμμετοχή σας στο συνέδριο/ημερίδα είναι Όνομα, Επώνυμο, Οργανισμός, θέση στον οργανισμό, διεύθυνση οργανισμού, E-mail, Τηλέφωνο.

Η συλλογή των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις μας και για την συμμετοχή σας στο συνέδριο/ημερίδα. Στην περίπτωση που δώσετε τη ρητή συγκατάθεση σας, κατά την εγγραφή σας, τα στοιχεία σας μπορεί να αποθηκευτούν, να αναλυθούν και να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με το συνέδριο/ημερίδα, ενημερώσεων για τα έργα τα οποία παρουσιάστηκαν και για την αποστολή βεβαιώσεων παρακολούθησης. Ακόμα, τα στοιχεία αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία της IDEC AE μαζί σας σχετικά με εκπαιδεύσεις/ ημερίδες/ σεμινάρια/ προσφορές και σχετικό υλικό με τις υπηρεσίες μας. Επιπλέον, η IDEC AE συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα με την μορφή Cookies. Μπορείτε να ρυθμίσετε να μην δέχεστε καθώς και να διαγράψετε τα Cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας (browser).

Εάν συμμετέχετε σε δράσεις μας διατηρούμε με τη σχετική συναίνεσή σας φωτογραφίες και βίντεο από αυτές για τη δημιουργία, την αποστολή και τη μετάδοση οπτικοακουστικού υλικού, την έκδοση ηλεκτρονικού ή έντυπου υλικού (φυλλαδίων κλπ), για την εν γένει επικοινωνία και την προώθηση του έργου μας με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο, ηλεκτρονικά ή έντυπα.

Δικαιώματα Συμμετεχόντων

Η ολοκλήρωση της αίτησης (σε ηλεκτρονική μορφή) προϋποθέτει την αποδοχή των όρων συμμετοχής και του κανονισμού του συνεδρίου/ημερίδας. Στα πλαίσια της κάλυψης των απαιτήσεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), σας καλούμε, εφόσον χρειαστεί, να προβείτε στην άσκηση των εξής δικαιωμάτων σας:

Δικαίωμα στη διαφάνεια και την ενημέρωση. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται με ακρίβεια και σαφήνεια για τη συλλογή και χρήση (επεξεργασία) των προσωπικών τους δεδομένων.

Δικαίωμα στην πρόσβαση. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν επιβεβαίωση αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους, και αντίγραφο αυτών των δεδομένων. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί, είτε γραπτά είτε προφορικά, κατόπιν αιτήματος.

Δικαίωμα στη διόρθωση. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση των δεδομένων τους, όταν αυτά είναι ανακριβή, ή τη συμπλήρωση των δεδομένων τους, όταν αυτά είναι ελλιπή.

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»). Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να ζητούν τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν, εφόσον δεν επιθυμούν πια αυτά τα δεδομένα να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, και εφόσον δεν υφίσταται νόμιμος λόγος να τα κατέχει ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

Δικαίωμα στη φορητότητα. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να λάβουν τα δικά τους προσωπικά δεδομένα, τα οποία έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο μορφότυπο.

Δικαίωμα της εναντίωσης. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να αντιτάσσονται, ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν. Σε αυτήν την περίπτωση ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να σταματήσει την εν λόγω επεξεργασία εκτός και αν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για αυτήν.

Υπευθυνότητες της IDEC AE

Η IDEC AE, ως υπεύθυνη επεξεργασίας και ως εκτελούσα την επεξεργασία, διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση τη νομιμότητα της επεξεργασίας και τη λήψη κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, όπως ασφαλή πληροφοριακά και δικτυακά συστήματα, έλεγχο και περιορισμό φυσικής πρόσβασης, ελεγχόμενη ηλεκτρονική πρόσβαση, επίπεδα πρόσβασης, εκπαίδευση προσωπικού, χρήση ασφαλών πρωτοκόλλων για κρυπτογράφηση δεδομένων και άλλα. Επιπλέον, οφείλει να

ανταποκρίνεται χωρίς καθυστέρηση, στα ερωτήματα των συμμετεχόντων/ουσων, καθώς επίσης και στα αιτήματα για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, όπως αυτά ορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR).

Διατήρηση και Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων

Διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο χρειάζεται, για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά και για τη συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις μας. Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρά μόνο όταν είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που περιγράφονται στην πολιτική αυτή. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ασκήσετε με έγγραφο αίτημα σας τα δικαιώματα της ενημέρωσης, πρόσβασης, εναντίωσης και φορητότητας για τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε, το δικαίωμα στη διαγραφή, υπό τους περιορισμούς της νομοθεσίας, το δικαίωμα στη διόρθωση, αν διαπιστώσετε κάποιο λάθος ή αλλάξουν κάποια στοιχεία σας. Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων σας, το δικαίωμα στη διόρθωση είναι ταυτόχρονα και υποχρέωση σας αμελλητί. Το σχετικό αίτημα σας πρέπει να αποσταλεί εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@idec.gr.

Υποστήριξη

Για κάθε σας ερώτηση σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, την ακρίβεια τους, το χρόνο διατήρησης και τη διαγραφή τους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@idec.gr. Αν παρόλα αυτά η ανταπόκριση μας δε σας ικανοποιήσει, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας και τις οδηγίες που θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.dpa.gr.

* Σας προτείνουμε να επισκέπτεστε συχνά τη σελίδα αυτή, ώστε να ενημερώνεστε σχετικά με τυχόν αλλαγές που πραγματοποιούμε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας